Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: ISTROFINAL, a.s.

Sídlo: Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina
IČO: 36 396 761
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10403/L

štatutárny orgán: Ing. Slavomír Bodis – predseda

emailový kontakt: info@istrofinal.sk

So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obracať, a to písomnou formou, osobne alebo elektronicky na e-mailovej adrese, na Prevádzkovateľa. Ako Prevádzkovateľ Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov nasledovne:

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, emailový kontakt, telefón

na tieto účely a na základe tohto právneho rámca:

  1. a)  uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o budúcej zmluve, Zmluvy osprostredkovaní, Zmluva o kaucii, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,
  2. b)  vypracovanie Záznamu o obhliadke – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny a nerušený výkon našej podnikateľskej činnosti, ktorú by sme nemohli vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez našej účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená našou spoločnosťou,
  3. c)  vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
  4. d)  evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) Zákona, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č.395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e) reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o našich produktoch a službách a aktuálnej ponuke nehnuteľností a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t.j. súhlas dotknutej osoby

na základe právneho rámca: Zákonník práce.

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu: po dobu 10 rokov a podľa registratúrneho plánu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.